การควบคุมภายในองค์กร

รายงายการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน

รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ระดับองค์กร ปี ๒๕๖๕  Click 

รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ระดับองค์กร ปี ๒๕๖๔  Click 

  • รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ปี ๒๕๖๒   Click

  • รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์กร ปี ๒๕๖๒   Click

  • คำสั่งเทศบาลตำบลท่าพระ ที่ ๖๕๕/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓       Click

  • คำสั่งเทศบาลตำบลท่าพระ ที่ ๖๕๖/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓     Click

Loading