การควบคุมภายในองค์กร

รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ระดับองค์กร ปี ๒๕๖๔

รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ระดับองค์กร ปี ๒๕๖๔  Click 

รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ปี ๒๕๖๒
  • รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ปี ๒๕๖๒   Click

รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์กร ปี ๒๕๖๒
  • รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์กร ปี ๒๕๖๒   Click

คำสั่งเทศบาลตำบลท่าพระ ที่ ๖๕๕/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
  • คำสั่งเทศบาลตำบลท่าพระ ที่ ๖๕๕/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓       Click

คำสั่งเทศบาลตำบลท่าพระ ที่ ๖๕๖/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
  • คำสั่งเทศบาลตำบลท่าพระ ที่ ๖๕๖/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓     Click

 1,204 การดูทั้งหมด,  2 การดูวันนี้