ข้อกำหนด ว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น  Click

BRNB422003FE7EC_002979

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๗  Click

คำสั่งแต่งตั้ง ITA 64

Loading